bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. strona główna 

UCHWAŁA NR XII/85/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2020

UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/88/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/89/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/91/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/92/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/93/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowy

UCHWAŁA NR XII/94/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XII/95/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:32:57.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:32:57
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl