> Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok

Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok

Przetarg nieograniczony na "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Kiełczygłów" z dnia 15.05.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 22.05.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na Odpady Komunalne 2017 rok

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług

Załącznik Nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Załącznik Nr 5 - O Ś W I A D C Z E N I E o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz zadeklarowanych mieszkańców Gminy Kiełczygłów oraz nieruchomości

Załącznik Nr 8 - Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Załącznik Nr 9 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów i zagospodarowania tych odpad

Protokół z otwarcia ofert - 22.05.2017r.

Załącznik Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert z dnia 22.05.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2017r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-15 15:19:53 | Data modyfikacji: 2017-05-15 15:27:52.
Data wprowadzenia: 2017-05-15 15:19:53
Data modyfikacji: 2017-05-15 15:27:52
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl