Kiełczygłów: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 151120 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82741 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, faks 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia było: 1. Przebudowa drogi Beresie Duże w Gminie Kiełczygłów o długości 790 mb i szer. 3,5 m na działce Nr 25. 2. Przebudowa drogi Kiełczygłów w Gminie Kiełczygłów o długości 750 mb i szer. 4,0 m na odcinku 265m i 3,0 m na odcinku 485m na działce Nr 666. 3. Przebudowa drogi Glina Mała - Marcelin w Gminie Kiełczygłów o długości 1620 mb i szer. 3,0 m na działce Nr 327. 4. Przebudowa drogi Chruścińskie - Pęciaki w Gminie Kiełczygłów o długości 680 mb i szer. 4,0 m na działce Nr 141. 5. Przebudowa drogi Jaworznica - Skoczylasy w Gminie Kiełczygłów o długości 870 mb i szer. 3,0 m na działkach o Nr 954 i 955.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 702994,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ