Kiełczygłów: Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Urzędu Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 312468 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290064 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, faks 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Urzędu Gminy Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla gminy Kiełczygłów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę ciągnika rolniczego z układem jezdnym 4X4, moc znamionowa min 70KW, turbodoładowany typu diesel, pojemność skokowa min. 4500 cm3, liczba cylindrów min 4 oraz klimatyzowaną kabiną. b) osprzętem tzn. pługiem do odśnieżania oraz wozem ascenizacyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna ciągnika zawierająca wszystkie parametry techniczne pojazdu oraz jego wyposażenia stanowiąca załącznik nr 2 będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem na okres minimum 24 miesiące bez określenia limitu motogodzin w przypadku ciągnika.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 43.31.31.00-1, 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159836,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ