Kiełczygłów: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów realizowanego przez Gminę Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 340540 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276290 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów realizowanego przez Gminę Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej w technologii LTE lub punkt-wielopunkt w paśmie 6.4 GHz nazywany dalej PMP 6.4 GHz na terenie gminy Kiełczygłów, w tym między innymi: - Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń oraz budowa sieci dostępowej w oparciu o system LTE lub punkt-wielopunkt w paśmie 6.4 GHz nazywany dalej PMP 6.4 GHz; - Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń oraz budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w oparciu o system LTE lub PMP 6.4 GHz i radiolinie klasy operatorskiej; - Przyłączenie do sieci 150 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych za pomocą budowanej infrastruktury LTE lub PMP 6.4 GHz; - Przyłączenie do sieci 12 Jednostek Podległych Gminie, w których zainstalowane zostaną dodatkowe komputery oraz wyposażenie ich w zewnętrzne hot-spoty WiFi; - Budowa i dostawa wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci punktu styku sieci gminnej z Internetem i centrum realizacji usług sieciowych; - Dostawa i instalacja 150 komputerów w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych wraz z ich podłączeniem do wybudowanej sieci i uruchomieniem na nich dostępu do sieci Internet; - Dostawa i instalacja 81 komputerów w Jednostkach Podległych Gminie wraz z ich podłączeniem do wybudowanej sieci i uruchomieniem na nich dostępu do sieci Internet; - Przeprowadzenie szkoleń dla 375 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu tematyki obsługi komputera i wykorzystywania sieci Internet; - Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie; - Przyłącze do Internetu oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej, świadczenie usług serwisowych tj. administrowanie i zarządzanie wybudowaną infrastrukturą do dnia 31.12.2015 roku, w tym ponoszenie opłat licencyjnych do UKE.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.80.00-0, 30.20.00.00-1, 32.00.00.00-3, 32.40.00.00-7, 32.41.21.00-5, 32.42.00.00-3, 32.52.00.00-4, 32.57.10.00-6, 32.58.10.00-9, 44.41.22.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.23.30-9, 45.40.00.00-1, 48.00.00.00-8, 48.21.00.00-3, 48.80.00.00-6, 48.82.00.00-2, 50.30.00.00-8, 51.60.00.00-8, 72.00.00.00-5, 72.61.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3172439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ