Kiełczygłów: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO - groszek EKORET w roku 2012 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
Numer ogłoszenia: 342921 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404536 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425094, faks 0-43 8425094.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO - groszek EKORET w roku 2012 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawa opału: węgiel kamienny energetyczny sortyment EKO - groszek EKORET lub równoważny /tzn. o tych samych parametrach, ale nie EKORET/ spełniającego wymagania: - typ 31 lub 32, - wartość opałowa 26MJ/kg, - granulacja od 5-20mm, - niskie pęcznienie /węgiel nie zlepia się w czasie palenia/, - średnia zawartość części lotnych (28% - 40%), - wilgotność poniżej 15%, - temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C, - zawartość miału do 10%.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ