Kiełczygłów: DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 i 2013/2014
Numer ogłoszenia: 382640 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286626 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 i 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych sześć sprawnie technicznych autobusów do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie, będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy dowozów wynosi w zależności od potrzeb od 200 kilometrów do 300 kilometrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ