Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.kielczyglow.pl/index.php?id=23


Kiełczygłów: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO - groszek EKORET w roku 2013 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
Numer ogłoszenia: 457352 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie , ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425094, faks 0-43 8425094.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkolno - Gimnazjalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO - groszek EKORET w roku 2013 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawa opału: węgiel kamienny energetyczny sortyment EKO - groszek EKORET lub równoważny (tzn. o tych samych parametrach, ale nie EKORET) spełniającego wymagania: - typ 31 lub 32, - wartość opałowa 26MJ/kg, - granulacja od 5-20mm, - niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia), - średnia zawartość części lotnych (28% - 40%), - wilgotność poniżej 15%, - temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C, - zawartość miału do 10% dla Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie w ilości 130 ton.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kielczyglow.pl/index.php?id=23
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 8 98-358 Kiełczygłów sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 8 98-358 Kiełczygłów sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie