Uchwała Nr III/15/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/90/93 Rady Gminy w
Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie zasad otrzymywania
i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady,
zarządu i komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje :

§ 1

W tytule uchwały skreśla się „zarządu i”.

§ 2

1. W § 3 pkt. 1 dokonuje się zmiany:
1) w zapisie lit. „a” skreśla się wyraz „Zarząd” i zastępuje wyrazem „Wójta”,
2) skreśla się treść zapisu lit. „b”.
2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dietę dla sołtysa za udział w obradach sesji rady gminy – 50,00zł., na wezwanie Wójta Gminy – za każdy udział w posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości 30,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.