Uchwała Nr III/20/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r
.

w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w ilości 5 osób.

§ 2

Powołuje się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w osobach :
1. mgr Iskra Czesław - przewodniczący Rady
2. przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - członek
3. Zając Stanisław - członek
4. Swędrak Zenon - członek
5. Pawełoszek Mirosław - członek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.