Uchwała Nr III/21/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2003r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Gminy – Rada Gminy w Kiełczygłowie postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala plan pracy Rady Gminy na rok 2003.

§ 2

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji na rok 2003.

§ 3

Plany pracy określone w § 1 i 2 stanowią załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącym stałych komisji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PLAN PRACY
Rady Gminy w Kiełczygłowie na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Luty 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003. Wójt Gminy
2. Uchwalenie programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002. Wójt Gminy
2. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2002. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Informacja o wykorzystaniu budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002 Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Ocena pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2002r. Kierownik SPZPOZ
2. Informacja na temat potrzeb w/z przeprowadzenia remontów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy Szkół
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2002. Kierownik GOPS
5 Grudzień 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 III dekada grudnia 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2004r. Przewodniczący Rady Przewodniczący Komisji
2. Zmiany w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- Budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Kontrola realizacji budżetu gminy za rok 2002 (wybrane działy) Przewodniczący Komisji
3 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
- przedstawienie wyników kontroli
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2. Przygotowanie wyniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przewodniczący Komisji
4 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję Wójt Gminy Kierownik SPZPOZ
5 Czerwiec 1. Kontrola prawidłowości podanych w deklaracjach wielkości powierzchni w m2 do naliczenia podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przewodniczący Komisji
6 Sierpień
1. Przyjęcie materiałów na sesję:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Wójt Gminy
7 Grudzień 1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
8 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący

PLAN PRACY
Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- budżet gminy na 2003r.
- przygotowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy

Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r. oraz wydanie opinii
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r.
Kierownik SPZPOZ
2. Ocena pracy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy za 2002r. Kierownik Gospodarstwa
4 Sierpień 1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
5 Grudzień 1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- Sprawozdanie z wykonania budżet gminy za 2002r.
Wójt Gminy
3 Maj Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
2. Informacja o przebiegu żniw na terenie gminy. Wójt Gminy
5 Grudzień Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Wójt Gminy
6 Grudzień 1. Informacja o realizacji opłat przez mieszkańców gminy za zużycie wody z wodociągu gminnego. Wójt Gminy
2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji

 

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Zrdowia i Opieki Socjalnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję:
- budżet gminy na 2003r.
- program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
- informacja o wykorzystaniu budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj Ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r. oraz wydanie opinii Kierownik SPZPOZ
4 Maj Wizytacja placówek oświatowo- wychowawczych w/z potrzeb dotyczących przeprowadzenia remontów w okresie wakacji Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
Dyrektorzy placówek
5 Sierpień 1. Przyjęcie materiałów na sesję. Dyrektorzy Szkół
2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002r. Kierownik GOPS
6 Grudzień 1. Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący