Uchwała Nr III/22/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządzić przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów do dnia 31 stycznia 2003r.

§ 2

Zobowiązać :
1. Wójta Gminy do :
1) ustalenia daty, miejsca i godziny zebrań wiejskich,
2) powiadomić mieszkańców o zwołanym zebraniu co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.
2. Radnych Rady Gminy do aktywnego uczestniczenia w kampanii wyborczej i uczestniczenia w zebraniach.

§ 3

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.