bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 5 - 31 marca 2015r. strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2015

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kiełczygłów na lata 2013 – 2032”

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiełczygłów w ramach I etapu realizowanego w 2015 roku

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele r

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1, 602, 603/1, 606, 607, 608, 609, 1785, 1786, 833, 834, 835, 8

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kiełczygłów w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2014 - 2020

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:25:32.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:25:32
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl