Uchwała Nr III/15/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/90/93 Rady Gminy w
                  Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie zasad otrzymywania
                  i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady,
                  zarządu i komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje :

§ 1

W tytule uchwały skreśla się „zarządu i”.

§ 2

1. W § 3 pkt. 1 dokonuje się zmiany:
    1) w zapisie lit. „a” skreśla się wyraz „Zarząd” i zastępuje wyrazem „Wójta”,
    2) skreśla się treść zapisu lit. „b”.
2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dietę dla sołtysa za udział w obradach sesji rady gminy – 50,00zł., na wezwanie Wójta Gminy – za każdy udział w posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości 30,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr III/20/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r
.

w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
                  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku       z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w ilości 5 osób.

§ 2

Powołuje się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w osobach :

1. mgr Iskra Czesław - przewodniczący Rady
2. przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - członek
3. Zając Stanisław - członek
4. Swędrak Zenon - członek
5. Pawełoszek Mirosław - członek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr III/21/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2003r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Gminy – Rada Gminy w Kiełczygłowie postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala plan pracy Rady Gminy na rok 2003.

§ 2

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji na rok 2003.

§ 3

Plany pracy określone w § 1 i 2 stanowią załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącym stałych komisji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PLAN  PRACY
Rady Gminy w Kiełczygłowie na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Luty 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003. Wójt Gminy
    2. Uchwalenie programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002. Wójt Gminy
    2. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2002. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    3. Informacja o wykorzystaniu budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002 Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Ocena pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2002r. Kierownik SPZPOZ
    2. Informacja na temat potrzeb w/z przeprowadzenia remontów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy Szkół
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
    2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2002. Kierownik GOPS
5 Grudzień 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 III dekada grudnia 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2004r. Przewodniczący Rady Przewodniczący Komisji
    2. Zmiany w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

 

PLAN  PRACY
Komisji  Rewizyjnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Kontrola realizacji budżetu gminy za rok 2002 (wybrane działy) Przewodniczący Komisji
3 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
    - przedstawienie wyników kontroli
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
    2. Przygotowanie wyniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przewodniczący Komisji
4 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję Wójt Gminy     Kierownik SPZPOZ
5 Czerwiec 1. Kontrola prawidłowości podanych w deklaracjach wielkości powierzchni w m2 do naliczenia podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przewodniczący Komisji
6 Sierpień
1. Przyjęcie materiałów na sesję:
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Wójt Gminy
7 Grudzień 1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
8 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący

 

PLAN  PRACY
Komisji  Gospodarki, Mienia i Finansów na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - budżet gminy na 2003r.
    - przygotowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy

Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r. oraz wydanie opinii
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r.
Kierownik SPZPOZ
    2. Ocena pracy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy za 2002r. Kierownik Gospodarstwa
4 Sierpień 1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
5 Grudzień  1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji
    2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

 

PLAN  PRACY
Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Sprawozdanie z wykonania budżet gminy za 2002r.
Wójt Gminy
3 Maj Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
    2. Informacja o przebiegu żniw na terenie gminy. Wójt Gminy
5 Grudzień Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Wójt Gminy
6 Grudzień  1. Informacja o realizacji opłat przez mieszkańców gminy za zużycie wody z wodociągu gminnego. Wójt Gminy
    2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji

 

PLAN  PRACY
Komisji  Oświaty, Kultury, Zrdowia i Opieki Socjalnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję:
    - budżet gminy na 2003r.
    - program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
    - informacja o wykorzystaniu budżetu   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj Ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r. oraz wydanie opinii Kierownik SPZPOZ
4 Maj Wizytacja placówek oświatowo- wychowawczych w/z potrzeb dotyczących przeprowadzenia remontów w okresie wakacji Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
Dyrektorzy placówek
5 Sierpień 1. Przyjęcie materiałów na sesję. Dyrektorzy Szkół
    2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002r. Kierownik GOPS
6 Grudzień  1. Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
    2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący

 


Uchwała Nr III/22/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządzić przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów do dnia 31 stycznia 2003r.

§ 2

Zobowiązać :
1. Wójta Gminy do :
    1) ustalenia daty, miejsca i godziny zebrań wiejskich,
    2) powiadomić mieszkańców o zwołanym zebraniu co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.
2. Radnych Rady Gminy do aktywnego uczestniczenia w kampanii wyborczej i uczestniczenia w zebraniach.

§ 3

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-02-12 17:07:00.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2003-02-12 17:07:00
Opublikowane przez: Marek Kula