Informacja o zwołaniu wspólnego
posiedzenia komisji oraz XXVIII sesji Rady Gminy
Kiełczygłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Informacja dotycząca postępu prac związanych z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów.

4. Przyjęcie materiałów na komisję:

a) zmian w składach osobowych Komisji Rady Gminy;

b) zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla ranych i sołtysów;

c) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów Pana Mariusza Mielczarka;

d) obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2022;

- opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kiełczygłów;

e) określenie podatku od nieruchomości na 2022 rok;

- opinia Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów;

f) określenia podatku od środków transportowych na 2022 rok;

- opinia Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów;

g) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

i) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ;

5. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXVIII sesji Rady Gminy Kiełczygłóww sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie  sesji  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Złożenie ślubowania przez radnego Pana Adama Dubińskiego.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w składach osobowych Komisji Rady Gminy;

b) zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla ranych i sołtysów;

c) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów Pana Mariusza Mielczarka;

d) obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2022

- przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kiełczygłów;

e) określenie podatku od nieruchomości na 2022 rok

- przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów;

f) określenia podatku od środków transportowych na 2022 rok

- przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów;

g) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

i) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ;

7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.

8. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje.

9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Kiełczygłów

(-) Zenon Swędrak

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47 | Data modyfikacji: 2021-11-25 10:38:37.
Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47
Data modyfikacji: 2021-11-25 10:38:37
Opublikowane przez: Marek Kula