Transmisja z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
dostępna jest na stronie internetowej Gminy
Kiełczygłów pod bezpośrednim adresem:

http://www.kielczyglow.pl/news,630,transmisja-z-obrad-rady-gminy-kielczyglow.html

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:35:14 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:36:17.
Alternatywny link z dedykowanym odtwarzaczem (m.
in. dla przegladarek nie obsługujących ramek):

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kielczygugses

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:37:43.
Archiwalne nagrania obrad sesji Rady Gminy
Kiełczygłów

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 listopada 2018 r.


II sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 listopada 2018 r.


III sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 05 grudnia 2018 r.


Pod linkiem : Transmisje obrad Rady Gminy Kiełczygłów - Archiwalne


IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


V sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:39:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 08:36:26.
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i
utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Kiełczygłów informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Klauzula Informacyjna Obrad Sesji
Rady Gminy w Kiełczygłowie


Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Kiełczygłów są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kiełczygłów http://www.bip.kielczyglow.pl i na stronie internetowej www.kielczyglow.pl

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Kiełczygłów wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:


- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy w Kiełczygłowie Wójt Gminy Kiełczygłów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, adres e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl, tel. 43 842 50 22


- Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl


- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.


- Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.


- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo wniesienia sprzeciwu;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.


Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:40:33 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:28:08.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:40:33
Data modyfikacji: 2019-05-21 11:28:08
Opublikowane przez: Marek Kula