Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr
109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży".


Termin składania Ofert - 24 września 2019r. godz. 09:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży"

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia spełnienie warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - oświadczenie nieuczciwa konkurencja

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - oświadczenie prznależność do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 - projekt budowlany uproszczony

Załącznik Nr 11 - STWiORB

Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót

Projekt stałej organizacji ruchu

Protokół z otwarcia ofert strona 1

Protokół z otwarcia ofert strona 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:13:17 | Data modyfikacji: 2019-09-09 11:15:36.

Zobacz:
 Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r. .  Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r. .  Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”  .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019 .  Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" .  - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" . 
Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:13:17
Data modyfikacji: 2019-09-09 11:15:36
Opublikowane przez: Marek Kula