Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr
109104E na odcinku Glina Mała - Brutus"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus".

Termin składania Ofert - 24 czerwca 2020r. godz. 09:00
Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o Zamówieniu Nr 548251-N-2020

SIWZ "Przebudowa drogi gminej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus"

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia spełnienie warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - oświadczenie nieuczciwa konkurencja

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - oświadczenie prznależność do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 - Projekt_Budowlany_Uproszczony

Załącznik Nr 11 - STWiOR

Załącznik Nr 12 - Przedmiar_Robót

Projekt stałej organizacji ruchu

Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.06.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:13:41.

Zobacz:
 Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus" .  Przetarg na "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełczygłów - Okupniki" .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 04.08.2020r. .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -  . 
Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:13:41
Opublikowane przez: Marek Kula